Politika zasebnosti

1. POGLAVJE: ZAČETNE INFORMACIJE

Pri nas je posameznik na prvem mestu, tako v procesih zdravljenja kot tudi v procesih varstva osebnih podatkih, ki jih potrebujemo pri opravljanju naših storitev.

V tej Politiki zasebnosti (v nadaljevanju Politika) opredeljujemo načine zbiranja vaših osebnih podatkov, namene za katere jih zbiramo, varnostne ukrepe, s katerimi jih varujemo, osebe, s katerimi jih delimo, pravne podlage, obdobje hrambe in vaše pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov.

Ta Politika velja za:

 • paciente,
 • obiskovalce in spremljevalce,
 • zaposlene,
 • zaposlene pri pogodbenih partnerjih,
 • prostovoljce, in
 • uporabnike naše spletne strani kimg.eu (v nadaljevanju spletna stran).

2. POGLAVJE: UPRAVLJAVEC OSEBNIH PODATKV

Ta Politika se uporablja za vse osebne podatke, ki jih o vas zbira in hrani KLINIČNI INŠTITUT ZA MEDICINSKO GENETIKO KIMG UKC Ljubljana, Šlajmerjeva 4, 1000 Ljubljana, matična številka 5057272 (v nadaljevanju ˝KIMG UKC Ljubljana˝, ˝mi˝, ˝nas˝).

KIMG UKC Ljubljana nastopa v vlogi upravljavca vaših osebnih podatkov.

Kakršnakoli vprašanja glede te Politike ali v zvezi z uveljavljanjem vaših pravic, ki izhajajo iz te Politike, lahko naslovite na nas:

– Elektronski naslov: gdpr@kimg.eu

– Po pošti: KLINIČNI INŠTITUT ZA MEDICINSKO GENETIKO, Šlajmerjeva 4, 1000 Ljubljana s pripisom ˝varstvo osebnih podatkov˝ ali ˝pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov˝.

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov je dr. Marko Zebec Koren

Ta Politika ne ureja pogodbenih odnosov, kjer KIMG UKC Ljubljana nastopa kot pogodbeni obdelovalec osebnih podatkov (obdeluje osebne podatke za druge upravljavce). Ti odnosi so urejeni ločeno s posameznim pogodbenim razmerjem.

3. POGLAVJE: DEFINICIJE TE POLITIKE

Tu so razložene vse definicije, ki se uporabljajo v tej Politiki.

Osebni podatki pomenijo katerokoli informacijo, na podlagi katere je mogoče posameznika določiti (sem spadajo npr. ime, priimek, e-naslov, telefonska številka ipd.).

Posebne vrste osebnih podatkov pomenijo podatke, ki razkrivajo rasno ali etnično poreklo, genetske podatke, podatke v zvezi z zdravjem in podatke v zvezi s posameznikovim spolnim življenjem ali spolno usmerjenostjo.

Upravljavec pomeni pravno osebo, ki določa namene in sredstva obdelave vaših osebnih podatkov.

Obdelovalec pomeni pravno ali fizično osebo, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca.

Stavba KIMG UKC Ljubljana pomeni oddelek v sestavi KIMG UKC Ljubljana, Šlajmerjeva 4 (Nova porodnišnica).

Pacient pomeni vsakega posameznika, ki se zdravi v Stavbi KIMG UKC Ljubljana, se je v stavbi KIMG UKC Ljubljana zdravil v preteklosti oz. je naročen na pregled v Stavbi KIMG UKC Ljubljana.

Zaposleni pomeni vsakega posameznika, ki je zaposlen v KIMG UKC Ljubljana, velja za vse oblike zaposlitve, tudi honorarno, podjemno, študentsko in druga plačana dela.

Zaposleni pri pogodbenih partnerjih pomeni vsakega posameznika, ki svoje delo opravlja v imenu pogodbenega partnerja Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana

Obiskovalec pomeni vsako fizično osebo, ki se nahajajo v Stavbi KIMG UKC Ljubljana, z namenom obiskati pacienta KIMG UKC Ljubljana.

Prostovoljec pomeni vsako fizično osebo, ki v stavbi KIMG UKC Ljubljana deluje v okviru ekipe za prostovoljno delo. Več o prostovoljnem delu na: https://www.kclj.si/index.php?dir=/pacienti_in_obiskovalci/podatki_za_prostovoljce

Obdelava pomeni zbiranje, hrambo, dostop in vse druge oblike uporabe osebnih podatkov.

EGP pomeni Evropski gospodarski prostor, ki označuje vse države članice Evropske unije, Islandijo, Norveško in Liechtenstein.

4. POGLAVJE: ZBIRANJE IN OBDELAVA VAŠIH OSEBNIH PODATKOV

Pri KIMG UKC Ljubljana vaše osebne podatke obdelujemo za namene, ki so podrobneje opredeljeni v točki 4.4. tega poglavja.

Vaše osebne podatke pridobimo, kadar nam jih posredujete, (ustno ob zdravniških pregledih, podatki, ki jih prinesete s seboj na posamezen pregled ipd.). Vaše osebne podatke pridobimo tudi s strani tretjih oseb (npr. druge zdravstvene ustanove, kjer ste bili obravnavani kot pacient).

4.1. Katere osebne podatke zbiramo?

KIMG UKC Ljubljana o vas lahko zbira naslednje informacije oz. vrste informacij:

 • Osnovni osebni podatki (ime, priimek, podatki o stalnem in/ali začasnem prebivališču, EMŠO),
 • Osnovni kontaktni podatki (telefonska številka, e-naslov),
 • Podatki o kontaktni osebi, pooblaščeni za vpogled v vašo zdravstveno dokumentacijo (ime, priimek, razmerje do pacienta, telefonska številka),
 • Posebne vrste osebnih podatkov, ki so potrebni za obravnavo vašega zdravstvenega stanja oziroma za uspešno zdravljenje,
 • Osnovni podatki, potrebni za izstavitev računa (poleg zgornjih kontaktnih podatkov še številka transakcijskega računa). Podatki za izstavitev računa se zbirajo in obdelujejo v primeru samoplačniških storitev, doplačilih za zdravstvene storitve in ureditve nastanitve in prehrane za starše

Pri KIMG UKC Ljubljana sledimo načelu najmanjšega obsega podatkov, ki ga predvideva zakonodaja, in zbiramo le tiste podatke, ki so potrebni za izpolnitev namenov, za katere jih obdelujemo.

4.2. Na kateri pravni podlagi obdelujemo vaše osebne podatke? Ali je posredovanje osebnih podatkov obvezno ali prostovoljno in kaj se zgodi, če nam podatkov ne posredujete?

V KIMG UKC Ljubljana obdelujemo osebne podatke na pravnih podlagah, ki jih predvideva zakonodaja s področja varstva osebnih podatkov, ter v skladu z vso veljavno zakonodajo in predpisi.

Pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov so:

 • Tiste osebne podatke, ki jih pridobimo na podlagi zakona, smo dolžni obdelovati na način in tako dolgo, kot od nas zahteva zakonodaja. Sem spada vaša zdravstvena dokumentacija, kot tudi podatki, ki smo jih dolžni posredovati drugim institucijam (npr. davčni organi). Zakoni na podlagi katerih delujemo so predvsem: Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva, Zakon o pacientovih pravicah, Zakon o zdravilih in Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.
 • Vaša izrecna privolitev. Vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi privolitve, zgolj kadar se s tem izrecno strinjate. Na ta način zbrani podatki se obdelujejo zgolj za posamezen namen obdelave, pri čemer imate vedno pravico, da dano privolitev prekličete. Več o privolitvi za obdelavo osebnih podatkov v točki 4.3 (Dodatno o privolitvi za obdelavo osebnih podatkov) spodaj.
 • Zakoniti interes. Vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi zakonitega interesa zgolj takrat, ko je to izrecno opredeljeno v tej Politiki.
 • Pogodba. Na podlagi pogodbe obdelujemo zgolj tiste osebne podatke, ki so potrebni, da se pogodba, h kateri ste pristopili, lahko sklene in izpolni.
 • Zaščita življenjskih interesov.

Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi zakona, ste nam dolžni posredovati. Vse ostale osebne podatke pa nam posredujete prostovoljno. Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi zakonitega interesa, obdelujemo ne da bi vas posebej spraševali, ali se s tako obdelavo strinjate.

Sem spadajo tudi osebni podatki, ki jih potrebujemo za izpolnitev pogodbe, pri čemer vas opozarjamo, da vam v primeru, da nam ne posredujete vseh osebnih podatkov, ki jih potrebujemo za sklenitev in izpolnitev pogodbe, pogodbenih storitev ne moremo zagotoviti.

Privolitev je vedno prostovoljna in brez kakršnihkoli negativnih posledic za vas. Vendar pa vam naših storitev, pri katerih bi morali obdelovati osebne podatke, za katere potrebujemo privolitev (kot je npr. sodelovanje v določenih raziskavah), brez vaše privolitve oz. po preklicu vaše privolitve ne bomo mogli zagotavljati.

4.3. Dodatno o privolitvi za obdelavo osebnih podatkov

V določenih primerih bomo za obdelavo vaših osebnih podatkov potrebovali vašo izrecno privolitev. Na to boste vsakokrat predhodno opozorjeni na primeren način (npr. pojasnilo s strani zdravstvenega osebja, obvestilo po pošti, ipd.). To poglavje je namenjeno podrobni razjasnitvi privolitve za obdelavo vaših osebnih podatkov in drugih privolitev, ki jih moramo od vas pridobiti na podlagi drugih zakonov.

Privolitev za obdelavo osebnih podatkov je vrsta soglasja, s katerim nam dovoljujete uporabo določenih osebnih podatkov (za katere osebne podatke gre, je odvisno od namena obdelave v posameznem primeru) za namene, ki vam jih bomo vnaprej predstavili. Na primer: v kolikor želite sodelovati v določenem projektu, ki ga KIMG UKC Ljubljana izvaja s svojimi partnerji, bo pri takšnem sodelovanju prišlo do obdelave vaših osebnih podatkov (kateri podatki bodo obravnavni, je odvisno od vrste projekta; lahko pa se nanašajo na določena bolezenska stanja, opravljene posege ipd.). Za takšno obdelavo osebnih podatkov vas bomo pred začetkom obdelave prosili za privolitev. Če se boste odločili, da privolitev podate, bomo pričeli z obdelovanjem vaših osebnih podatkov za namene izvedbe projekta, v kolikor pa privolitve ne podate, vam takšnega sodelovanja ne bomo mogli omogočiti. Dano privolitev lahko kadarkoli prekličete, brez kakršnihkoli posledic za vas. Preklic privolitve za obdelavo osebnih podatkov nikakor ne vpliva na zagotavljanje zdravstvenih storitev v klinikah in oddelkih KIMG UKC Ljubljana.

Pogosto od vas na podlagi zdravstvene zakonodaje pridobivamo tudi druge privolitve, ki so značilne za zdravstvo, vendar pa to niso privolitve za obdelavo osebnih podatkov. Gre za privolitev za posamezen poseg ali pa za privolitev, ki jo podate kot starši za zdravljenje svojih otrok ali svojcev, za katere imate status skrbnika . Tudi pri izvedbi posameznih medicinskih posegov prihaja do obdelave vaših osebnih podatkov, vendar v takem primeru ne potrebujemo dodatne privolitve, saj nam obdelavo vaših osebnih podatkov dovoljuje naš zakoniti interes zagotavljanja kakovostnih zdravstvenih storitev (več o zakonitem interesu lahko najdete v točkah 4.2 in 4.4. te Politike).

Kako prepoznati posamezno privolitev?

Če imate težave z ločevanjem posameznih privolitev med seboj, vam kot pripomoček ponujamo naslednje korake:

 1. Preglejte privolitev, ki vam je bila predložena. Če ste pri pregledu opazili navedbe kot so ˝obdelava osebnih podatkov˝, ˝politika zasebnosti˝, ˝pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki˝ in podobno, gre za privolitev za obdelavo osebnih podatkov.
 2. Vprašajte se, ali gre za privolitev za izvedbo posameznega posega, ki je potreben za izboljšane vašega zdravstvenega stanja; če je odgovor DA, gre najverjetneje za privolitve, ki jih urejajo drugi zakoni na področju zdravstva.
 3. Povprašajte pri zdravstvenem osebju, ki vam je privolitev ponudilo

4.4. Za katere namene obdelujemo vaše osebne podatke?

Zavezujemo se, da bomo vaše podatke obdelovali zgolj za določene, izrecne in zakonite namene, ki so opredeljeni v tej Politiki ali na posameznem obrazcu za privolitev, ki vam bo predložen.

Vsi nameni obdelave osebnih podatkov, za katere zbiramo in obdelujemo osebne podatke, so opredeljeni spodaj. Vaše osebne podatke lahko uporabljamo za enega ali več opredeljenih namenov.

Nameni, za katere bomo uporabljali vaše osebne podatke so naslednji:

 1. Izvajanje zdravstvenih storitev. Vaše osebne podatke bomo obdelovali, kadar bo to potrebno za izvajanje procesov zdravljenja in odločanja, ki sta ključna procesa, s katerima vam lahko zagotovimo kakovostne zdravstvene storitve znotraj KIMG UKC Ljubljana.
 2. Izvajanje delovnih nalog ali pogobenih obveznosti. Vaše osebne podatke bomo obdelovali za namen izvajanja nalog, za vodenje kadrovski evidenc, izvajanje storitev potrebnih za delovanje KIMG UKC Ljubljana.
 1. Sodelovanje pri izvedbi projektov ali kliničnih raziskav. V KIMG UKC Ljubljana sodelujemo pri nacionalnih, mednarodnih in multidisciplinarnih raziskovalnih projektih, prav tako pa izvajamo tudi klinične študije z različnih področij medicine. Do obdelave vaših osebnih podatkov za namene izvedbe projekta ali klinične raziskave lahko pride zgolj na podlagi vaše izrecne privolitve.
 2. Obravnavanje prijav in komunikacija na podlagi prijave glede neželenega učinka zdravil. V KIMG UKC Ljubljana vam ponujamo možnost, da prijavite neželeni učinek zdravila, ki se je pojavil pri vas ali vaših bližnjih. Podatke, ki nam jih posredujete, bomo obdelovali z namenom obravnave prijave. Obdelava poteka na podlagi Zakona o zdravilih in Pravilniku o farmakovigilanci zdravil za uporabo v humani medicini.
 3. Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam. Vaše podatke bomo posredovali tretjim osebam, ki so natančneje opredeljene v 5. poglavju te Politike. Vsakršno posredovanje bo izvedeno bodisi na podlagi našega zakonitega interesa zagotavljati kakovostne zdravstvene storitve in zagotavljanja varnega in zakonitega poslovanja bodisi zaradi izpolnitve zakonskih obveznosti. Kadar pride do posredovanja vaših osebnih podatkov zaradi potreb projektov ali kliničnih raziskav (podrobneje opredeljenih pod točko b zgoraj), bomo vaše osebne podatke posredovali zgolj na podlagi vaše izrecne privolitve.

O namenih, na podlagi katerih bomo obdelovali vaše osebne podatke, vas bomo obvestili pred pričetkom zajema podatkov, oziroma tudi v publikacijah in brošurah, na spletni strani KIMG UKC Ljubljana, v izobraževanjih.

Vsakršno obdelavo vaših osebnih podatkov, ki poteka na podlagi vaše privolitve, imate pravico kadarkoli preklicati. Preklic privolitve nam lahko sporočite na katerikoli kontakt, opredeljen v Poglavju 2 te Politike.

4.5. Koliko časa obdelujemo (hranimo) vaše osebne podatke?

V KIMG UKC Ljubljana vse osebne podatke, ki jih obdelujemo, hranimo v skladu z veljavno zakonodajo. Roki hrambe se med seboj razlikujejo, glede na vrsto osebnih podatkov oziroma glede na namen obdelave.

V KIMG UKC Ljubljana osebne podatke hranimo za obdobje, ki ga predpisuje zakon (kot npr. osnovna medicinska dokumentacija, kjer nam zakonodaja narekuje trajen rok hrambe). V primeru, da so doseženi nameni, za katere so bili podatki zbrani (sem npr. spadajo osebni podatki, ki so bili zbrani na podlagi sodelovanja v kliničnih raziskavah, oz. drugih projektih, ki potekajo v okviru KIMG UKC Ljubljana), podatke izbrišemo ali anonimiziramo, če ne obstaja zakon, ki bi nam nalagal daljše obdobje hrambe.

Kadar pa so bili podatki zbrani za namene sklenitve in izvedbe določene pogodbe, te podatke hranimo za obdobje, ki je potrebno za izpolnitev pogodbe, kar vključuje jamčevalne roke in zastaralne roke, v katerih je možno uveljavljati kakršnekoli zahtevke na podlagi sklenjene pogodbe (načelno še 5 let od izpolnitve pogodbe).

Osebne podatke, ki so pridobljeni na podlagi vaše privolitve, hranimo trajno oz. do preklica privolitve z vaše strani. Zbrane osebne podatke bomo prenehali obdelovati tudi, če svoje privolitve ne boste preklicali, kadar je bil dosežen namen, za katere smo podatke zbrali.

Takšen primer so npr. izdelave statističnih analiz, kjer se rezultati anonimizirajo.

Vse osebne podatke, za katere je rok hrambe potekel, bomo izbrisali ali uničili, tako da jih ne bo več mogoče uporabiti, ali anonimizirali na način, da iz podatkov ne bo več razvidno, na katero osebo se nanašajo.

Če potrebujete glede rokov hrambe vaših osebnih podatkov kakršnekoli dodatne informacije, se obrnite na nas ali na našo pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov na kontaktih iz Poglavja 2 te Politike.

5. POGLAVJE: VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

V KIMG UKC Ljubljana vaše osebne podatke varujemo pred nezakonito ali nepooblaščeno obdelavo oz. vpogledom. Prav tako skrbimo, da ne pride do izgube, uničenja ali kakršnekoli druge poškodbe osebnih podatkov, ki jih obdelujemo.

Za varstvo skrbimo z ustreznimi tehničnimi in organizacijskimi ukrepi, kamor spadajo zlasti:

 • skrb za redno izobraževanje in usposabljanje vseh zaposlenih, ki pri svojem delu obdelujejo osebne podatke;
 • premišljena in pazljiva izbira vseh naših pogodbenih obdelovalcev;
 • izvajanje učinkovitega nadzora nad delovanjem naših pogodbenih obdelovalcev, ki obdelujejo osebne podatke, kar vključuje tudi revizije v njihovih poslovnih prostorih oziroma prostorih, kjer se obdelujejo osebni podatki;
 • ustrezna omejitev in nadziranje zbiranja, dostopa in obdelave osebnih podatkov;
 • skrb za redno posodabljanje in ustrezne nadgradnje vse računalniške opreme, s katero se obdelujejo vaši osebni podatki;
 • redne in sistematične izdelave varnostnih kopij, za preprečitev izgub osebnih podatkov;
 • hitro in učinkovito ukrepanje ob morebitnih varnostnih incidentih, da se prepreči ali omeji nastanek škode za osebne

Vse ukrepe, ki jih pri KIMG UKC Ljubljana uporabljamo, smo izbrali na podlagi presoje, kjer smo upoštevali tehnološke zmožnosti, ki so nam na voljo – upoštevajoč naše finančne zmožnosti ter tveganja, ki bi jih obdelava osebnih podatkov lahko prinesla posameznikom.

Če bo v KIMG UKC Ljubljana prišlo do ugotovitve kršitve varstva osebnih podatkov, bomo o vsaki takšni kršitvi obvestili informacijskega pooblaščenca, ki predstavlja pristojni nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov v Sloveniji.

Če bi bila kršitev takšne narave, da bi se nam porajal sum storitve kaznivega dejanja, bomo pri KIMG UKC Ljubljana kršitve prijavili policiji in/ali pristojnemu državnemu tožilstvu.

Če bi bila kršitev varstva osebnih podatkov takšne narave, da bi lahko povzročila veliko tveganje za vaše pravice in svoboščine, pa vas bo KIMG UKC Ljubljana o takšnem dogodku nemudoma obvestil.

6. POGLAVJE: POSREDOVANJE OSEBNIH PODATKOV

Vaše osebne podatke lahko razkrijemo in/ali posredujemo tretjim osebam, ki so opredeljene spodaj (npr. določene podatke iz vaše medicinske dokumentacije bomo morali posredovati drugim ustanovam, za potrebe izvedbe zdravstvenih pregledov).

Kadar vaše osebne podatke posredujemo tretjim osebam, smejo te tretje osebe obdelovati vaše osebne podatke zgolj v obsegu in na način, ki je potreben za dosego namena, zaradi katerega so bili osebni podatki posredovani. Prav tako je tretjim osebam omejen dostop do osebnih podatkov, tako da lahko dostopajo le do najmanjšega obsega, ki je potreben za izvedbo dejavnosti, ki jo opravlja tretja oseba. Vse tretje osebe so tudi dolžne spoštovati vso veljavno zakonodajo, to politiko in morebitna dodatna navodila, izdana z naše strani.

Vaše osebne podatke lahko posredujemo:

 1. Drugim zdravstvenim ustanovam za potrebe izvedbe katerekoli storitve povezane z zdravjem (sem spadajo npr. preiskave in drugi posegi, ki jih izvaja KIMG UKC Ljubljana);
 2. Zdravstvenim organizacijam (Ministrstvo za zdravje, Nacionalni inštitut za zdravje, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije );
 3. Partnerjem, s katerimi sodelujemo na področju raziskav in kliničnih raziskav;
 4. Fakulteti za medicino, za namene izobraževanja in raziskav;
 5. Pogodbenim partnerjem, ki skrbijo za potrebe KIMG UKC Ljubljana (npr. vzdrževalci naših računalniških sistemov, ipd.);
 6. Državnim organom oz. institucijam, kadar to od nas zahteva zakonodaja (npr. davčni organi, sodišče, ipd.);
 7. Pravnim in fizičnim osebam, ki izkažejo pravni interes do pridobitve informacij javnega značaja (prosilci). Na tej podlagi prenesemo osebne podatke samo kadar je to predpisano na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.

Prav tako lahko vaše osebne podatke prenesemo tretjim osebam, ki se nahajajo izven EGP (npr. kadar posameznik opravi določen zdravstveni pregled v tujini). Take prenose bomo opravili tako, da bomo zagotovili ustrezne dodatne ukrepe za varnost vaših osebnih podatkov. Prav tako pa prenosa ne bomo opravili, v kolikor nam tretja oseba ne bo zmogla zagotoviti, da bo s prenesenimi podatki ravnala skladno z veljavno evropsko in slovensko zakonodajo.

Dodatni ukrepi, omenjeni v prejšnjem odstavku, so prilagojeni za vsak posamezen prenos in predstavljajo predvsem:

 • specifične dogovore s tretjimi osebami, ki urejajo varovanje osebnih podatkov;
 • preverjanje varnostnih ukrepov, ki jih uporablja tretja oseba in ocena ali takšni ukrepi dosegajo zadostne standarde za prenos;
 • pridobitev informacij o določenih certifikatih s področja varstva osebnih podatkov (kot npr. ISO standard, Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/welcome ).

7. POGLAVJE: POLITIKA PIŠKOTKOV

KIMG UKC Ljubljana na svoji spletni strani uporablja določene piškotke, ki zagotavljajo boljše delovanje spletne strani.

Več o piškotkih, ki jih uporabljamo si lahko preberete na: https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

8. POGLAVJE: PRAVICE POSAMEZNIKOV

Glede obdelave osebnih podatkov imate naslednje pravice, ki so opisane spodaj:

 • Pravica do dostopa do osebnih podatkov: pravico imate zahtevati informacijo o tem ali se pri KIMG UKC Ljubljana obdelujejo vaši osebni podatki. V primeru, da do obdelave vaših osebnih podatkov znotraj KIMG UKC Ljubljana prihaja, lahko zahtevate dostop do vaših osebnih podatkov in določene informacije o obdelavi (katere podatke obdelujemo in od kod ti podatki izvirajo).
 • Pravica do popravka osebnih podatkov: pravico imate zahtevati, da KIMG UKC Ljubljana popravi oz. dopolni nepopolne oz. netočne vaše osebne podatke, ki jih obdelujemo.
 • Pravica zahtevati omejitev obdelave: pravico imate zahtevati omejitev obdelave svojih osebnih podatkov (kadar npr. poteka preverba točnosti oz. popolnosti vaših osebnih podatkov).
 • Pravica do izbrisa osebnih podatkov: pravico imate zahtevati, da vaše osebne podatke izbrišemo. Pravica do izbrisa je omejena in se nanaša zgolj na tiste podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vaše privolitve, za varstvo osebnih podatkov (več o tej vrsti privolitve in kako se razlikuje od ostalih privolitev, ki so potrebne na področju zdravstva, si lahko preberete v točki 3 – dodatno o privolitvi za varstvo osebnih podatkov). Sem ne spadajo vaši osebni podatki, ki smo jih dolžni voditi, ker nam tako veleva zakon ali jih vodimo zaradi izvrševanja pogodbenega odnosa oz. zakonitega interesa, ki ga imamo.
 • Pravica do izpisa osebnih podatkov: pravico imate zahtevati, da vam vaše osebne podatke, ki ste nam jih posredovali, izpišemo in posredujemo v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki.
 • Pravica do preklica dane privolitve: pravico imate preklicati privolitev, ki ste jo dali za obdelavo vaših osebnih podatkov. Privolitev lahko prekličete kadarkoli brez kakršnihkoli negativnih posledic za vas, možno pa je, da vam po preklicu določenih storitev ne bomo mogli zagotavljati. Preklic privolitve nikakor ne vpliva na zagotavljanje zdravstvenih storitev znotraj KIMG UKC Ljubljana. Privolitev je mogoče preklicati na katerikoli način opredeljen v Poglavju 2 te Politike.

Vse zgoraj naštete pravice lahko uresničujete tako, da nas kontaktirate preko kontaktov navedenih v 2. poglavju te Politike. Prav tako so vam ti kontakti na voljo, če potrebujete v zvezi z vašimi pravicami in njihovim uresničevanjem kakršnekoli dodatne informacije. Pravico do vložitve pritožbe uresničujete preko informacijskega pooblaščenca.

Ažurnost, popolnost in celovitost osebnih podatkov, ki jih obdelujemo, so ključna načela, ki pri obdelavi vodijo KIMG UKC Ljubljana. Da pa vam lažje zagotovimo popolnost in celovitost vaših osebnih podatkov, vas prosimo, da nam vsakršno spremembo osebnih podatkov čimprej sporočite.

V primeru uveljavljanja katerekoli pravice iz tega poglavja, si pridržujemo pravico, da od vas zahtevamo predložitev določenih osebnih podatkov (kot npr. ime, priimek, e-naslov). Te osebne podatke bomo potrebovali, da vas lahko identificiramo znotraj našega sistema.

9. POGLAVJE: KONČNE DOLOČBE

KIMG UKC Ljubljana lahko kadarkoli spremeni to Politiko. V kolikor po uveljavitvi nove različice te Politike, nadaljujete z uporabo naših storitev in/ali naše spletne strani, se šteje, da se s posodobljeno različico strinjate.